Top Republican backs candidate Roy Moore's accusersThe Alabama candidate is told to “step aside” as another accuser is scheduled to come forward.Source link

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *